Моніторинг освітньої діяльності та якості освіти – система послідовних і систематичних заходів, що проводиться з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в Україні, в ДУ "ІСЩЛХ НАМН", встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей, визначення на цій основі тенденцій розвитку якості освіти та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення та удосконалення освітньої діяльності в ДУ «ІСЩЛХ НАМН».

Моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти здобувачів (аспірантів/пошукувачів) – цілеспрямована та спеціально організована система неперервного (регулярного та планового) спостереження (вивчення), виміру, оцінки, аналізу даних про стан підготовки здобувачів вищої освіти (аспірантів/пошукувачів) і на цій основі прогнозування, розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для своєчасного прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості зазначеного процесу та результату.

Загальне керівництво моніторингом якості в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»  здійснює директор, а безпосереднє управління моніторингом якості – заступник директора з наукової роботи.

Координацію наукового супроводу розроблення моніторингового інструментарію, організації та проведення досліджень здійснює завідувач науково-організаційного та патентно-інформаційного відділу.

 

Нормативно-правова база 

1 Закон «Про освіту» :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2 Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність»: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3 Закон «Про вищу освіту» : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (pdf)

Статут ДУ "ІСЩЛХ НАМН"

Стратегія ДУ "ІСЩЛХ НАМН"

7 Концепція стратегічного розвитку ДУ «ІСЩЛХ НАМН» на період до 2025 року

Положення про моніторинг якості освіти  ДУ "ІСЩЛХ НАМН"

Положення про проведення моніторингових заходів

10 Порядок взаємодії з випускниками аспірантури і докторантури у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

11 Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

12 Роз'яснення щодо функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

13 Інституційна структура системи внутрішнього забеспечення якості у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

 

Login Form